עזרה HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

M401

background image
background image

תרדס

תוספדמ

HP LaserJet Pro 400 M401

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2014

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

Edition 1, 9/2014

קמ

"

ט

:

CF270-91014

תויוכז

ינמיס

רחסמ

Adobe

®

,

Acrobat

®

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems Incorporated

.

Apple

וגולהו

לש

Apple

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Apple Computer, Inc.

,

םימושרה

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

iPod

אוה

ןמיס

ירחסמ

לש

Apple Computer, Inc.

.

iPod

רתומ

הקתעהל

קר

האשרהב

תיטפשמ

וא

לש

לעב

תויוכזה

.

לא

בונגת

הקיסומ

.

Bluetooth

אוה

ןמיס

רחסמ

ךיישה

וילעבל

אצמנהו

שומישב

תרבח

Hewlett-Packard

ףופכב

ןוישירל

.

Java™

אוה

ןמיס

ירחסמ

לש

Sun

Microsystems, Inc.

הראב

"

ב

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows XP®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Microsoft

Corporation

הראב

"

ב

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

background image

ןכות

םיניינעה

1

תורכיה

םע

רצומה

................................................................................................................................................

1

יטבמ

רצומה

............................................................................................................................................

2

טבמ

םינפלמ

לע

רצומה

.............................................................................................................

2

טבמ

רוחאמ

לע

רצומה

..............................................................................................................

3

םוקימ

לש

רפסמה

ירודיסה

רפסמו

םגדה

......................................................................................

3

תסירפ

חול

הרקבה

...................................................................................................................

4

חול

הרקבה

לש

ה

-

LCD

............................................................................................

4

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

............................................................................................

5

ךסמ

החיתפה

לש

ךסמ

עגמה

.....................................................................................................

6

תספדה

תוחוד

רצומ

..................................................................................................................................

7

תספדה

תוחוד

רצומ

חולמ

הרקב

םע

LCD

....................................................................................

7

תספדה

תוחוד

רצומ

חולמ

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

..............................................................................

8

בתכ

-

רותיו

לש

ףותיש

תוספדמ

....................................................................................................................

8

2

שגמ

ריינ

.............................................................................................................................................................

9

ילדוג

ריינ

םיכמתנ

...................................................................................................................................

10

יגוס

ריינ

םיכמתנ

.....................................................................................................................................

12

תניעט

ישגמ

הנזהה

.................................................................................................................................

13

ןעט

תא

שגמ

1

......................................................................................................................

13

ןעט

תא

שגמ

2

......................................................................................................................

14

ןעט

תא

שגמ

3

ילנויצפואה

.......................................................................................................

16

3

הספדה

.............................................................................................................................................................

19

ילהנמ

תספדמ

םיכמתנ

)

Windows

(

..........................................................................................................

20

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

)

Windows

(

..................................................................................................

21

תופידע

יונישל

תורדגה

תדובע

הספדה

.......................................................................................

21

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

........................................................

21

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................................

21

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

..............................................................................................

22

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

)

Mac OS X

(

.................................................................................................

23

תופידע

יונישל

תורדגה

תדובע

הספדה

.......................................................................................

23

iii

HEWW

background image

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

........................................................

23

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................................

23

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

..............................................................................................

23

תומישמ

הספדה

ב

-

Windows

...................................................................................................................

25

שומיש

רוציקב

ךרד

הספדהל

)

Windows

(

..................................................................................

25

תריצי

רוציק

ךרד

הספדהל

)

Windows

(

.....................................................................................

26

הספדה

תיטמוטוא

ינשמ

ידצ

ףדה

ב

-

Windows

...........................................................................

28

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

ב

-

Windows

.................................................................................

29

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

ב

-

Windows

..............................................................................

31

תריחב

ןוויכ

הספדהה

)

Windows

(

............................................................................................

33

תריחב

גוס

ריינה

)

Windows

(

..................................................................................................

34

תספדה

דומעה

ןושארה

וא

ןורחאה

לע

ריינ

הנוש

)

Windows

(

........................................................

35

תמאתה

לדוג

ךמסמ

לדוגל

ףדה

)

Windows

(

..............................................................................

37

תריצי

תרבוח

)

Windows

(

.......................................................................................................

38

תומישמ

הספדה

ב

-

Mac OS X

.................................................................................................................

40

שומיש

הכרעב

תרדגומ

שארמ

הספדהל

)

Mac OS X

(

..................................................................

40

תריצי

הכרע

תרדגומ

שארמ

הספדהל

)

Mac OS X

(

.....................................................................

40

הספדה

תיטמוטוא

לע

ינש

ידצ

ףדה

)

Mac OS X

(

........................................................................

40

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

)

Mac OS X

(

................................................................................

41

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

)

Mac OS X

(

................................................................

42

תריחב

ןוויכ

הספדהה

)

Mac OS X

(

..........................................................................................

42

תריחב

גוס

ריינה

)

Mac OS X

(

................................................................................................

42

תספדה

דומע

רעש

)

Mac OS X

(

..............................................................................................

43

יוניש

לדוג

לש

ךמסמ

ךכ

םיאתיש

לדוגל

ףדה

)

Mac OS X

(

............................................................

43

תריצי

תרבוח

)

Mac OS X

(

.....................................................................................................

43

תומישמ

הספדה

תופסונ

)

Windows

(

.........................................................................................................

44

לוטיב

תדובע

הספדה

)

Windows

(

............................................................................................

44

תריחב

לדוג

ריינה

)

Windows

(

.................................................................................................

44

תריחב

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

)

Windows

(

...............................................................................

44

תספדה

ינמיס

םימ

)

Windows

(

................................................................................................

45

תומישמ

הספדה

תופסונ

)

Mac OS X

(

.......................................................................................................

46

לוטיב

תדובע

הספדה

)

Mac OS X

(

..........................................................................................

46

תריחב

לדוג

ריינה

)

Mac OS X

(

...............................................................................................

46

תריחב

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

)

Mac OS X

(

.............................................................................

46

תספדה

ינמיס

םימ

)

Mac OS X

(

..............................................................................................

46

תריצי

תוספדה

תוכיאב

ןויכרא

....................................................................................................................

48

תריצי

םיספדה

תוכיאב

לש

ןויכרא

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

................................................................

48

תריצי

םיספדה

תוכיאב

לש

ןויכרא

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

..........................................................

48

שומיש

ב

-

HP ePrint

...............................................................................................................................

49

תרדגה

HP ePrint

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

...................................................................................

49

תרדגה

HP ePrint

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

.............................................................................

50

HEWW

iv

background image

שומיש

ב

-

AirPrint

..................................................................................................................................

51

תספדה

USB

הרישי

...............................................................................................................................

52

4

לופיט

הקוזחתו

..................................................................................................................................................

53

שומיש

תינכותב

תורישה

HP Reconfiguration

ידכ

תונשל

תא

רוביח

רצומה

....................................................

54

תרדגה

HP Wireless Direct Printing

)

הספדה

הרישי

תיטוחלא

לש

HP

(

......................................................

55

שומיש

ימושייב

HP Web Services

..........................................................................................................

56

שומיש

ימושייב

HP Web Services

)

יתוריש

טנרטניא

לש

HP

) (

חול

הרקב

םע

LCD

(

.......................

56

שומיש

ימושייב

HP Web Services

)

יתוריש

טנרטניא

לש

HP

) (

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

.................

56

תעיבק

תורדגה

תשר

IP

...........................................................................................................................

57

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

..............................................................................................

57

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv4 TCP/IP

חולמ

הרקבה

................................................................

57

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv4 TCP/IP

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

.....................................

57

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv4 TCP/IP

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

...............................

57

יוניש

םש

רצומה

תשרב

...........................................................................................................

58

תוריהמ

תורשקתהה

תורדגהו

הספדה

וד

-

תידדצ

..........................................................................

59

תורדגה

תוריהמ

רושיק

סקלפודו

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

.................................................

59

תורדגה

תוריהמ

רושיק

סקלפודו

)

חול

הרקב

ךסמ

עגמ

(

.................................................

59

HP Device Toolbox

)

Windows

(

...........................................................................................................

61

תינכות

תורישה

לש

HP

ל

-

Mac OS X

.......................................................................................................

63

תחיתפ

תינכות

תורישה

לש

HP

................................................................................................

63

ינייפאמ

תינכות

תורישה

לש

HP

................................................................................................

63

HP Web Jetadmin

..............................................................................................................................

64

ינייפאמ

החטבאה

לש

רצומה

.....................................................................................................................

65

תליענ

רצומה

.........................................................................................................................

65

הרדגה

וא

יוניש

לש

תמסיס

רצומה

.............................................................................................

65

תורדגה

ןוכסיח

.......................................................................................................................................

66

הספדה

םע

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

.....................................................................................

66

הרדגה

לש

תייהשה

הנישה

......................................................................................................

66

תרדגה

תייהשה

הנישה

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

............................................................

66

תרדגה

תייהשה

הנישה

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

.......................................................

67

תרדגה

היהשהה

יוביכל

יטמוטוא

...............................................................................................

67

תרדגה

היהשהה

יוביכל

יטמוטוא

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

................................................

67

תרדגה

היהשהה

יוביכל

יטמוטוא

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

...........................................

68

הספדה

רשאכ

תינסחמ

רנוטה

העיגה

ףוסל

הייח

םירעושמה

...........................................................................

69

הלעפה

וא

התבשה

לש

תורדגה

'

סלפמב

ךומנ

דואמ

) '

חול

הרקב

םע

LCD

(

.......................................

69

הלעפה

וא

התבשה

לש

תורדגה

'

סלפמב

ךומנ

דואמ

) '

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

.................................

70

ןוסחא

רוזחימו

לש

םירמוח

םילכתמ

............................................................................................................

71

רוזחימ

םירמוח

םילכתמ

...........................................................................................................

71

ןוסחא

תוינסחמ

רנוט

...............................................................................................................

71

תוארוה

הפלחה

......................................................................................................................................

72

v

HEWW

background image

תפלחה

תינסחמ

רנוטה

...........................................................................................................

72

ןורכיז

....................................................................................................................................................

74

ןוכדע

החשוקה

.......................................................................................................................................

75

ןוכדע

ינדי

לש

החשוקה

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

.............................................................................

75

ןוכדע

ינדי

לש

החשוקה

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

........................................................................

75

תרדגה

רצומה

ןוכדעל

יטמוטוא

לש

החשוקה

)

חול

עגמ

םע

LCD

(

....................................................

75

תרדגה

רצומה

ןוכדעל

יטמוטוא

לש

החשוקה

)

חול

עגמ

םע

ךסמ

עגמ

(

..............................................

76

5

ןורתפ

תויעב

......................................................................................................................................................

77

תמישר

תולועפ

עוציבל

ךרוצל

ןורתפ

תויעב

..................................................................................................

78

בלש

1

:

אדו

רצומהש

ןקתומ

הכלהכ

...........................................................................................

78

בלש

2

:

קודב

תא

םילבכה

וא

תא

רוביחה

יטוחלאה

.......................................................................

78

בלש

3

:

הקידב

םא

שי

תועדוה

האיגש

חולב

הרקבה

......................................................................

78

בלש

4

:

תקידב

ריינה

...............................................................................................................

79

בלש

5

:

תקידב

הנכותה

...........................................................................................................

79

בלש

6

:

תקידב

תויצקנופ

הספדהה

............................................................................................

79

בלש

7

:

תקידב

תינסחמ

רנוטה

..................................................................................................

79

בלש

8

:

ןויסינ

חולשל

תא

תדובע

הספדהה

בשחממ

......................................................................

79

רוזחש

יכרע

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

.........................................................................................................

80

רוזחש

יכרע

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

..........................................................

80

רוזחש

יכרע

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

.....................................................

80

תכרעמ

הרזעה

לש

חול

הרקבה

.................................................................................................................

81

חונעפ

תועדוה

חול

הרקבה

.......................................................................................................................

82

יגוס

תועדוהה

חולב

הרקבה

......................................................................................................

82

תועדוה

חול

הרקבה

................................................................................................................

82

10.x000

תאיגש

םירמוח

םילכתמ

............................................................................

82

51.XX Error

)

תאיגש

XX) Turn off then on

)

הבכ

לעפהו

בוש

(

..................................

82

54.XX Error

)

תאיגש

XX) Turn off then on

)

הבכ

לעפהו

בוש

(

..................................

83

55.X ERROR

)

האיגש

(

Turn off then on

)

הבכ

לעפהו

בוש

(

.....................................

83

57 Fan Error

)

תאיגש

ררוואמ

(

Turn off then on

)

הבכ

לעפהו

בוש

(

...........................

83

59.X ERROR

)

האיגש

(

Turn off then on

)

הבכ

לעפהו

בוש

(

.....................................

83

79 Service Error

)

תאיגש

תוריש

(

Turn off then on

)

הבכ

לעפהו

בוש

(

.......................

84

Black cartridge very low

)

סלפמ

ךומנ

דואמ

תינסחמב

רנוטה

רוחשה

(

........................

84

Device error

)

תאיגש

ןקתה

(

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

..............................

84

Door open

.........................................................................................................

84

Install black cartridge

)

ןקתה

תינסחמ

רוחשב

(

........................................................

85

Jam in <location>

)

תמיסח

ריינ

ב

>

םוקימ

(<

............................................................

85

Load tray <X> <TYPE> <SIZE>

)

ןעט

שגמ

>

X

> <

גוס

> <

לדוג

(<

............................

85

Load tray 1 PLAIN <SIZE>

)

ןעט

תא

שגמ

1

ליגר

>

לדוג

<

(

בצמ

יוקינ

........................

85

Manual duplex

)

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

(

ןעט

שגמ

>

X> Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

[

)

רושיא

((

...............................................................................................................

85

HEWW

vi

background image

Manual feed <SIZE>, <TYPE>

)

הנזה

תינדי

>

לדוג

> ,<

גוס

<

(

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

שמתשהל

ירמוחב

הספדה

םינימז

.............................................................................

86

Memory is low

)

ןורכיזה

לזוא

(

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

............................

86

Misprint

)

תועט

הספדה

(

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

....................................

86

Rear door open

)

תלדה

תירוחאה

החותפ

(

..............................................................

86

Remove shipping material from toner cartridge

)

רסה

תא

רמוח

הזיראה

תינסחממ

רנוט

(

.....................................................................................................

87

Replace black cartridge

)

ףלחה

תינסחמ

הספדהל

רוחשב

(

......................................

87

Supplies low

)

סלפמ

ךומנ

םירמוחב

םילכתמה

(

.........................................................

87

Unexpected size in tray <X>

)

לדוג

אל

יופצ

שגמב

>

X

(<

ןעט

>

לדוג

<

Press [OK

[

)

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

..........................................................................................

87

רמוח

הלכתמ

ירוקמ

לש

HP

ןקתוה

...........................................................................

87

המיסח

שגמב

>

X> Clear jam and then

)

הקנ

תא

המיסחה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

רושיא

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

........................................................................

88

ןעט

תא

שגמ

1

>

גוס

> <

לדוג

<

.................................................................................

88

ןעט

שגמ

>

X

<

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

שמתשהל

ירמוחב

הספדה

םינימז

..............................

88

לשכ

הספדהב

,

ץחל

לע

'

רושיא

.'

םא

האיגשה

תרזוח

לע

המצע

,

הבכ

תא

רצומה

רחאלו

ןכמ

קלדה

ותוא

.

.....................................................................................................

88

תנקתומ

תינסחמ

הספדה

רוחשב

תשמושמ

.

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

ךישמהל

.

.......................

88

תינסחמ

ויד

רוחש

הניאש

תכמתנ

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

ךישמהל

.

......................................

89

תינסחמ

פדהל

'

רוחשב

תדמוע

ןקורתהל

.....................................................................

89

להנמ

ןקתהה

וניא

יקוח

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

........................................

89

יוקינ

....................................................................................................................

89

האיגש

49

Turn off then on

)

הבכ

לעפהו

בוש

(

.........................................................

89

האיגש

79

Turn off then on

)

הבכ

לעפהו

בוש

(

.........................................................

90

תלקת

Fuser 50.x Turn off then on

)

הבכ

לעפהו

בוש

(

............................................

90

ריינה

אל

ןזומ

הכלהכ

וא

אוהש

עקתנ

..........................................................................................................

91

רצומה

אל

ףסוא

ריינ

...............................................................................................................

91

רצומה

ףסוא

תונויליג

ריינ

םיבורמ

..............................................................................................

91

תעינמ

תומיסח

ריינ

.................................................................................................................

91

רורחש

תומיסח

ריינ

.................................................................................................................................

92

םימוקימ

לש

תומיסח

ריינ

.........................................................................................................

92

רורחש

תמיסח

ריינ

שגמב

1

.....................................................................................................

92

רורחש

תמיסח

ריינ

שגמב

2

.....................................................................................................

94

רורחש

תמיסח

ריינ

שגמב

3

ילנויצפואה

......................................................................................

96

רורחש

תומיסח

ילסמ

טלפה

.....................................................................................................

97

רורחש

תמיסח

ריינ

רוזאב

הספדהה

ודה

-

תידדצ

...........................................................................

97

רורחש

תמיסח

ריינ

רוזאמ

ה

-

fuser

...........................................................................................

98

רופיש

תוכיא

הספדהה

...........................................................................................................................

100

תקידב

תרדגה

גוס

ריינה

)

Windows

(

......................................................................................

100

תריחב

תרדגה

גוס

ריינה

)

Mac OS X

(

....................................................................................

100

תקידב

בצמ

תינסחמ

רנוטה

....................................................................................................

101

vii

HEWW

background image

תספדה

ףד

בצמ

םירמוחה

םילכתמה

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

.........................................

101

תספדה

ףד

בצמ

םירמוחה

םילכתמה

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

...................................

101

תקידב

בצמ

םירמוחה

םילכתמה

.............................................................................

101

תספדה

ףד

יוקינ

...................................................................................................................

102

תספדה

ףד

יוקינ

)

חול

הרקב

םע

LCD

(

....................................................................

102

תספדה

ףד

יוקינ

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

(

..............................................................

102

הקידב

םא

םייק

קזנ

תינסחמב

רנוטה

.......................................................................................

102

תקידב

ריינה

תביבסו

הספדהה

...............................................................................................

103

שמתשה

ריינב

דמועה

תושירדב

טרפמה

לש

HP

.......................................................

103

תקידב

תביבס

רצומה

...........................................................................................

104

תקידב

תורדגהה

לש

תדובע

הספדה

........................................................................................

104

תקידב

הרדגהה

לש

EconoMode

.........................................................................

104

שמתשה

להנמב

הספדהה

םיאתמה

רתויב

יכרוצל

הספדהה

ךלש

..................................................

104

רצומה

אל

סיפדמ

וא

הספדההש

תיטיא

.....................................................................................................

106

רצומה

אל

סיפדמ

.................................................................................................................

106

רצומה

סיפדמ

טאל

...............................................................................................................

106

ןורתפ

תויעב

תספדהב

USB

הרישי

..........................................................................................................

107

טירפתה

לש

ןנוכ

USB Flash

אל

חתפנ

תעב

רוביח

רזיבא

USB

..................................................

107

ץבוקה

אל

ספדומ

רזיבאמ

ה

-

USB

ןוסחאל

................................................................................

107

ץבוקה

ךנוצרבש

סיפדהל

אל

עיפומ

טירפתב

לש

ןנוכ

USB Flash

.................................................

108

ןורתפ

תויעב

לש

רוביח

רישי

....................................................................................................................

109

ןורתפ

תויעב

תשרב

תיווק

.......................................................................................................................

110

רוביח

יזיפ

אל

ןיקת

...............................................................................................................

110

בשחמה

שמתשמ

תבותכב

IP

היוגש

רובע

רצומה

.......................................................................

110

בשחמה

וניא

חילצמ

רשקתל

םע

רצומה

....................................................................................

111

רצומה

שמתשמ

תורדגהב

תויוגש

רובע

רושיקה

תרושקתהו

ודה

-

תינוויכ

לש

תשרה

...........................

111

ןכתיי

תונכותש

תושדח

תומרוג

תויעבל

תומיאת

..........................................................................

111

ןכתיי

תרדגהש

בשחמה

וא

תנחת

הדובעה

היוגש

.......................................................................

111

רצומה

תבשומ

וא

תורדגהש

תשר

תורחא

תויוגש

........................................................................

111

ןורתפ

תויעב

תשרב

תיטוחלאה

................................................................................................................

112

תוירושיק

תיטוחלא

-

תמישר

תולועפ

עוציבל

..............................................................................

112

רצומה

אל

סיפדמ

רחאל

םויס

תרדגה

הרוצתה

לש

תרושקתה

תיטוחלאה

........................................

112

רצומה

אל

סיפדמ

בשחמבו

תנקתומ

תמוח

שא

לש

ןרצי

רחא

.

.......................................................

113

רוביחה

יטוחלאה

אל

לעופ

ירחא

תזזה

בתנה

יטוחלאה

וא

רצומה

..................................................

113

ןיא

תורשפא

רבחל

םיבשחמ

םיפסונ

רצומל

יטוחלאה

...................................................................

113

תרושקתה

לש

רצומה

יטוחלאה

תקתנתמ

רשאכ

אוה

רבוחמ

תשרל

VPN

.......................................

113

תשרה

אל

העיפומ

תמישרב

תותשרה

תויטוחלאה

.......................................................................

113

תשרה

תיטוחלאה

אל

תלעופ

..................................................................................................

113

עוציב

תקידב

ןוחבא

תשרל

תיטוחלא

........................................................................................

114

םוצמצ

תוערפהה

תשרב

תיטוחלא

...........................................................................................

114

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

ב

-

Windows

.................................................................................................

115

HEWW

viii

background image

להנמ

הספדה

רובע

רצומה

אל

עיפומ

הייקיתב

תוספדמ

...............................................................

115

תעדוה

האיגש

הגצוה

ךלהמב

תנקתה

הנכותה

...........................................................................

115

רצומה

אצמנ

בצמב

'

ןכומ

,'

ךא

אל

ספדומ

רבד

............................................................................

115

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

ב

-

Mac OS X

...............................................................................................

117

להנמ

הספדהה

אל

עיפומ

המישרב

'

הספדה

סקפו

'

וא

Print & Scan

)

הספדה

הקירסו

(

....................

117

םש

רצומה

אל

עיפומ

תמישרב

םירצומה

המישרבש

'

הספדה

סקפו

'

וא

Print & Scan

)

הספדה

הקירסו

(

..............................................................................................................................

117

להנמ

הספדהה

אל

רידגמ

ןפואב

יטמוטוא

תא

רצומה

רחבנש

המישרהמ

'

הספדה

סקפו

'

וא

Print &

Scan

)

הספדה

הקירסו

(

........................................................................................................

117

אל

החלשנ

תדובע

הספדה

רצומל

יוצרה

....................................................................................

118

רצומה

רבוחמ

תועצמאב

לבכ

USB

,

ךא

אוה

אל

עיפומ

המישרב

'

הספדה

סקפו

'

וא

Print & Scan

)

הספדה

הקירסו

(

רחאל

תריחב

להנמ

ןקתהה

.

...........................................................................

118

התא

שמתשמ

להנמב

הספדה

יללכ

תעב

שומישה

רוביחב

USB

...................................................

118

תרסה

הנכותה

)

Windows

(

....................................................................................................................

119

תרסה

הנכותה

)

Mac OS X

(

..................................................................................................................

120

6

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

.................................................................................................................................

121

תנמזה

םיפלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

.................................................................................................

122

תוינידמ

HP

יבגל

םירמוח

םילכתמ

םניאש

תרצותמ

HP

...............................................................................

122

רתא

טנרטניאה

לש

HP

המחלמל

םיפויזב

.................................................................................................

122

סקדניא

...............................................................................................................................................................

123

ix

HEWW

background image

HEWW

x

background image

1

תורכיה

םע

רצומה

יטבמ

רצומה

תספדה

תוחוד

רצומ

בתכ

-