HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - שינוי הגדרות התצורה של המוצר

background image

הייסיטרכה

תורדגה

ןקתה

.

HEWW

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

)

Windows

(

22

background image

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

)

Mac OS X

(

תופידע

יונישל

תורדגה

תדובע

הספדה

םייונישה

םישענש

תורדגהב

הספדהה

םילבקמ

תופידע

םאתהב

ילכל

ובש

םה

ועצוב

:

הרעה

:

תומשה

לש

תודוקפ

תוביתו

וד

-

חיש

םייושע

תונתשהל

םאתהב

הנכותל

שומישבש

.

תבית

ודה

-

חיש

'

תרדגה

דומע

'

:

ץחל

לע

תרדגה

דומע

וא

לע

הדוקפ

המוד

טירפתב

ץבוק

לש

תינכותה

הבש

התא

דבוע

,

ידכ

חותפל

תא

תבית

ודה

-

חיש

.

םייונישל

םיסנכומה

תורדגהב

םוקמב

הז

היושע

תויהל

תופידע

לע

ינפ

תורדגה

ונושש

תומוקמב

םירחא

.

תבית

ודה

-

חיש

'

הספדה

'

:

ץחל

לע

הספדה

,

תרדגה

דומע

וא

לע

הדוקפה

הליבקמה

הל

טירפתב

ץבוק

לש

תינכותה

שומישבש

ידכ

חותפל

תבית

וד

-

חיש

וז

.

תורדגהל

םינשמש

תביתב

ודה

-

חיש

הספדה

שי

תופידע

הכומנ

רתוי

,

ןכלו

ןה

ןניא

תופקוע

םייוניש

ועצובש

תביתב

ודה

-

חיש

תרדגה

דומע

.

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

להנמ

הספדהה

:

לכב

תודובע

הספדהה

השעיי

שומיש

תורדגהב

תרירב

לדחמה

לש

להנמ

הספדהה

,

אלא

םא

תורדגהה

ונוש

תוביתב

ודה

-

חיש

תרדגה

דומע

וא

הספדה

.

תורדגה

חול

הרקבה

לש

תספדמה

:

תורדגהל

ונושש

ךרד

חול

הרקבה

לש

תספדמה

שי

תא

תופידעה

הכומנה

רתויב

.

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

1

.

טירפתב

File

)

ץבוק

(

,

ץחל

לע

טירפה

Print

)

ספדה

(

.

2

.

טירפתב

Printer

)

תספדמ

(

רחב

רצומב

הז

.

3

.

תמישרמ