HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series Көмектесіңдер

background image

LASERJET PRO 400

Пайдаланушы нұсқаулығы

M401

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 M401
принтерлерінің топтамасы

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық жəне лицензия

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға
сəйкес жағдайлардан басқа кезде

, алдын

ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз

,

көшіруге

, бейімдендіруге немесе

аударуға рұқсат етілмейді

.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін

.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген

. Бұл құжаттағы

мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс

. НР бұл құжаттағы

техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап
бермейді

.

Edition 1, 9/2014

Бөлік нөмірі

: CF270-91020

Тауар белгілерінің тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

жəне

PostScript

®

- Adobe

Systems Корпорациясының тауар
белгілері

.

Apple жəне Apple логотипі — Apple

Computer, Inc. компаниясының АҚШ пен
басқа елдердегі сауда белгілері

. iPod —

Apple Computer, Inc компаниясының
сауда белгісі

. iPod белгісі заңды немесе

құқық иесі рұқсат еткен көшірме үшін
қолданылады

. Музыканы ұрламаңыз.

Bluetooth – лицензия бойынша иесі иелік
ететін жəне

Hewlett-Packard компаниясы

қолданатын тауар белгісі

.

Java™ - Sun Microsystems
корпорациясының АҚШ

-тағы сауда

белгісі

.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP
жəне

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ

-та тіркелген

сауда белгілері

.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі

.

background image

Maзмұны

1 Өніммен танысу ................................................................................................................. 1

Өнімді көру

............................................................................................................................ 2

Өнімнің алдыңғы көрінісі

......................................................................................... 2

Өнімнің артқы көрінісі

.............................................................................................. 3

Сериялық нөмір мен үлгі нөмірінің орны

.................................................................. 3

Басқару панелінің орналасуы

.................................................................................. 4

СКД басқару тақтасы

............................................................................... 4

Сенсорлы экранның басқару тақтасы

....................................................... 5

Сенсорлы экранның негізгі экраны

.......................................................................... 7

Өнімнің есептерін басып шығару

............................................................................................ 8

Өнім есептерін СКД басқару тақтасынан басып шығару

........................................... 9

Өнім есептерін сенсорлы экран басқару тақтасынан басып шығару

......................... 9

Принтер ортақтасқан дисклеймері

.......................................................................................... 9

2 Қағаз науасы ................................................................................................................... 11

Қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері

................................................................................... 12

Қолдау көрсетілетін қағаз түрлері

......................................................................................... 14

Кіріс науаларына салу

......................................................................................................... 15

1-науаға қағаз салу ............................................................................................... 15
2-науаға қағаз салу ............................................................................................... 16
3-қосымша науаға қағаз салу ................................................................................. 18

3 Басып шығару ................................................................................................................. 21

Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері

(Windows) ............................................................ 22

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту

(Windows) ..................................................... 24

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгертуге арналған басымдық

.................... 24

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 24

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 25

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 25

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту

(Mac OS X) .................................................... 26

KKWW

iii

background image

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгертуге арналған басымдық

.................... 26

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 26

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 26

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 27

Windows үшін тапсырмаларды басып шығару ...................................................................... 28

Басып шығару төте жолын пайдалану

(Windows) ................................................... 28

Басып шығару төте жолын жасау

(Windows) .......................................................... 29

Windows жүйесінде қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару .............. 31
Windows жүйесінде қағаздың екі жағына қолмен басып шығару ............................. 32
Windows жүйесінде əр параққа бірнеше бетті басып шығару .................................. 34
Бет бағдарын таңдау

(Windows) ............................................................................ 36

Қағаз түрін таңдау

(Windows) ................................................................................ 37

Түрлі қағазға бірінші немесе соңғы бетті басып шығару

(Windows) ......................... 38

Бет өлшеміне лайықтау үшін құжатты масштабтау

(Windows) ................................ 39

Кітапша жасау

(Windows) ...................................................................................... 40

Mac OS X үшін тапсырмаларды басып шығару ..................................................................... 43

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрлерін пайдалану

(Mac OS X) ......... 43

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрін жасау

(Mac OS X) ...................... 43

Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару

(Mac OS X) ........................... 43

Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару

(Mac OS X) .......................................... 44

Бір параққа көп бетті басып шығару

(Mac OS X) ..................................................... 45

Бет бағдарын таңдау

(Mac OS X) ........................................................................... 45

Қағаз түрін таңдау

(Mac OS X) ............................................................................... 45

Мұқаба бетті басып шығару

(Mac OS X) ................................................................. 46

Бет өлшемін лайықтау үшін құжатты масштабтау

(Mac OS X) ................................. 46

Кітапша жасау

(Mac OS X) ..................................................................................... 46

Қосымша басып шығару тапсырмалары

(Windows) ............................................................... 47

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

(Windows) ..................................................... 47

Қағаз өлшемін таңдау

(Windows) ........................................................................... 47

Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау

(Windows) ....................................................... 48

Су таңбаларды басып шығару

(Windows) .............................................................. 48

Қосымша басып шығару тапсырмалары

(Mac OS X) .............................................................. 49

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

(Mac OS X) .................................................... 49

Қағаз өлшемін таңдау

(Mac OS X) .......................................................................... 49

Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау

(Mac OS X) ...................................................... 49

Су таңбаларды басып шығару

(Mac OS X) ............................................................. 49

Мұрағатқа жіберетін сапада басып шығару

........................................................................... 51

Мұрағатқа жіберетін сапада басып шығару

(СКД басқару тақтасы) ......................... 51

Мұрағатқа жіберетін сапада басып шығару

(сенсорлы экран басқару тақтасы) ....... 51

iv

KKWW

background image

HP ePrint қызметін пайдалану ................................................................................................ 52

HP ePrint құралын орнату (СКД басқару тақтасы) .................................................... 52
HP ePrint құралын пайдалану (СКД басқару тақтасы) .............................................. 53

AirPrint технологиясын пайдалану ........................................................................................ 54
Walk-up USB басып шығару .................................................................................................. 55

4 Басқару жəне күту ............................................................................................................ 57

Өнімнің байланысу тəсілін өзгерту үшін

, «HP Reconfiguration Utility» утилитасын

пайдаланыңыз

..................................................................................................................... 58

HP Wireless Direct Printing мүмкіндігін орнату ......................................................................... 59
HP веб қызметтері бағдарламаларын пайдалану .................................................................. 60

HP веб-қызметтері бағдарламаларын пайдалану (СКД басқару тақтасы) ................ 60
HP веб-қызметтері бағдарламаларын пайдалану (сенсорлы экран басқару
тақтасы

) ................................................................................................................ 60

IP желі параметрлерін реттеу ............................................................................................... 61

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту

.............................................................. 61

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеу. ................................. 61

IPv4 TCP/IP параметрлерін қолмен реттеу (СКД басқару тақтасы) ............ 61
IPv4 TCP/IP параметрлерін қолмен реттеу (сенсорлы экран басқару
тақтасы

) ................................................................................................. 62

Желідегі өнімнің атауын өзгерту

............................................................................ 62

Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері

........................................... 63

Байланыс жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері

(СКД басқару

тақтасы

) ................................................................................................. 63

Байланыс жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері

(сенсорлы

экран басқару тақтасы

) .......................................................................... 63

HP құрылғысының құралдар жинағы ..................................................................................... 65
Mac OS X жүйесіне арналған HP утилитасы .......................................................................... 67

HP утилитасын ашыңыз ......................................................................................... 67
HP утилитасының функциялары ............................................................................ 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері

........................................................................................... 69

Өнімді құлыптау

.................................................................................................... 69

Өнім кілтсөзін орнату немесе өзгерту

.................................................................... 69

Үнемдеу параметрлері

......................................................................................................... 71

EconoMode режимімен басып шығару .................................................................... 71
Ұйқыға өткізудің күту уақытын орнату

.................................................................... 71

Күту кідірісін орнату

(СКД басқару тақтасы) ............................................. 71

Күту кідірісін орнату

(сенсорлы экран басқару тақтасы) ........................... 72

Автоматты қуатты ажыратудың күту уақытын орнату

............................................. 72

Қуатты автоматты түрде азайту кідірісін орнату

(СКД басқару тақтасы) . . . 72

KKWW

v

background image

Автоматты қуатты ажыратудың күту уақытын орнату

(сенсорлы экран

басқару тақтасы

) .................................................................................... 73

Тонер картриджді шамаланған пайдалану мерзімінің соңына жақындағанда басып шығару

. . 74

«Өте төмен деңгейде» параметрлерін қосу немесе ажырату (СКД басқару
тақтасы

) ................................................................................................................ 74

«Өте төмен деңгейде» параметрлерін қосу немесе ажырату (сенсорлы экран
басқару тақтасы

) ................................................................................................... 75

Жабдықтарды сақтау жəне қайта өңдеу

................................................................................ 76

Жабдықтарды қайта пайдалану

............................................................................. 76

Тонер картриджін сақтау

....................................................................................... 76

Ауыстыру нұсқаулары

.......................................................................................................... 77

Тонер картриджін ауыстыру

.................................................................................. 77

Жад

..................................................................................................................................... 79

Аппараттық бағдарламалық құралды жаңарту

...................................................................... 80

Енгізілген бағдарламалық құралды қолмен жаңарту

(СКД басқару тақтасы) ........... 80

Енгізілген бағдарламалық құралды қолмен жаңарту

(сенсорлы экран басқару

тақтасы

) ................................................................................................................ 80

Өнімді енгізілген бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңартатын етіп
орнату

(СКД басқару тақтасы) ............................................................................... 81

Өнімді енгізілген бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңартатын етіп
орнату

(сенсорлы экран басқару тақтасы) .............................................................. 81

5 Мəселелерді шешу ........................................................................................................... 83

«Мəселелерді шешу» тексеру парағы ................................................................................... 84

1-қадам: Құрылғының дұрыс реттелгенін тексеру ................................................... 84
2-қадам: Кабельдерді немесе сымсыз байланысты тексеру ................................... 84
3-қадам: Басқару тақтасындағы қате хабарларын қарау ......................................... 85
4-қадам: Қағазды тексеріңіз ................................................................................... 85
5-қадам: Бағдарламалық құралды тексеру ............................................................. 85
6-қадам: Басып шығару жұмысын тексеру ............................................................. 85
7-қадам: Тонер картриджін тексеру ........................................................................ 85
8-қадам: Баспа тапсырмасын компьютер арқылы жіберіп көру ............................... 85

Зауытта орнатылған əдепкі параметрлерді қалпына келтіру

................................................. 86

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

(СКД басқарту тақтасы) ......................... 86

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

(сенсорлы экран басқарту тақтасы) ....... 86

Басқару тақтасының анықтамалық жүйесі

............................................................................. 87

Басқару панеліндегі хабарларды аудару

.............................................................................. 88

Басқару панеліндегі хабарлардың түрлері

............................................................. 88

Басқару панелінің хабарлары

................................................................................ 88

<X>-науаға <TYPE> <SIZE> қағазын салыңыз ........................................... 88

vi

KKWW

background image

<X>-науаға қағаз салыңыз Қолда бар баспа құралдары үшін [OK]
түймешігін басыңыз

............................................................................... 88

<X>-науадағы күтпеген өлшем <size> салыңыз [OK] түймесін басыңыз . . . 88
<X>-науада кептеліс Кептелуді тазалап, одан кейін [OK] түймесін
басыңыз

................................................................................................ 89

<орны> ішіндегі кептелу ......................................................................... 89
10.x000 жабдық қатесі ........................................................................... 89
1-науаға жүктеу ҚАРАПАЙЫМ <ӨЛШЕМІ> Тазалау режимі ..................... 89
1-науаға қағаз салыңыз <ТҮРІ> <ӨЛШЕМІ> ............................................ 90
49 қатесі Өшіріп, қайта қосу ................................................................... 90
50.x Термофиксатор қатесі Өшіріп, қайта қосу ........................................ 90
51.XX Қателігі Өшіріп, қайта қосу ............................................................ 90
54.XX Қателігі Өшіріп, қайта қосу ............................................................ 91
55.X Қателігі Өшіріп, қайта қосу .............................................................. 91
57 Желдеткіш қателігі Өшіріп, қайта қосу ............................................... 91
59.X Қателігі Өшіріп, қайта қосу .............................................................. 92
79 қатесі Өшіріп, қайта қосу ................................................................... 92
79 Қызметтік қателігі Өшіріп, қайта қосу ................................................. 92
Артқы есік ашық

..................................................................................... 92

Басылмады

, ОК түймешігін басыңыз. Қате қайта пайда болса, өшіріп,

қайта қосыңыз

. ....................................................................................... 93

Есік ашық

............................................................................................... 93

Жабдықтар мөлшері аз

.......................................................................... 93

Жад аз

[OK] түймесін басыңыз ............................................................... 93

Жарамсыз драйвер

[OK] түймесін басыңыз ............................................ 93

Қара картриджды орнына салу

............................................................... 94

Қара картридж мөлшері аз

..................................................................... 94

Қара картридж мөлшері өте аз

............................................................... 94

Қара сиялы картриджді орнатыңыз

......................................................... 95

Қате басу

[OK] түймесін басыңыз ........................................................... 95

Қолданылған қара түс картриджі орнатылды Жалғастыру үшін

[OK]

түймесін басыңыз

.................................................................................. 95

Қолдау көрсетілмейтін қара картридж Жалғастыру үшін

[OK] түймесін

басыңыз

................................................................................................ 95

Қолмен беру

<ӨЛШЕМІ>, <ТҮРІ> Қолда бар баспа құралдары үшін

[OK] түймешігін басыңыз ........................................................................ 96
Қолмен дуплекстеу

<X>-науаға қағаз салыңыз [OK] түймесін басыңыз .... 96

Құрылғы қателігі

[OK] түймесін басыңыз ................................................. 96

Нағыз

HP жабдығы орнатылды ............................................................... 96

Тазалау

................................................................................................. 97

Тонер картриджінен орама материалын алып тастаңыз

.......................... 97

KKWW

vii

background image

Қағаз дұрыс емес беріледі немесе кептеледі

........................................................................ 98

Өнім қағазды тартып алмайды

.............................................................................. 98

Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады

...................................................... 98

Қағаз кептелістерін болдырмау

............................................................................. 98

Кептелістерді жою

............................................................................................................... 99

Кептелу орындары

................................................................................................ 99

1-науадағы кептелісті жою ..................................................................................... 99
2-науадағы кептелісті жою ................................................................................... 101
3-қосымша науадағы кептелісті жою .................................................................... 103
Шығыс қалтасындағы кептелісті жою

................................................................... 104

Дуплексор аймағындағы кептелісті жою

............................................................... 105

Термобекіткіш аймағындағы кептелісті жою

......................................................... 106

Баспа сапасын жақсарту

.................................................................................................... 107

Қағаз түрінің параметрін тексеру

(Windows) ......................................................... 107

Қағаз түрінің параметрін тексеру

(Mac OS X) ........................................................ 107

Тонер картриджінің күйін тексеру

........................................................................ 108

Жабдықтар күйінің бетін басып шығару

(СКД басқару тақтасы) ............. 108

Жабдықтар күйінің бетін басып шығару

(сенсорлы тақта басқару

тақтасы

) ............................................................................................... 108

Жабдықтар күйін тексеру

..................................................................... 108

Тазалағыш бетті басып шығару

........................................................................... 109

Тазалау бетін басып шығару

(СКД басқару тақтасы). ............................ 109

Тазалау бетін басып шығару

(сенсорлы тақта басқару тақтасы) ............ 109

Тонер картриджінің зақымданбағанын тексеру

..................................................... 109

Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру

........................................................... 110

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану ...................... 110
Өнімнің қоршаған ортасын тексеру

....................................................... 111

Басып шығару тапсырмасының параметрлерін тексеру

....................................... 111

Үнемдеу режимі параметрін тексеру

..................................................... 111

Басып шығару қажеттіліктеріне жақсы сəйкес келетін принтер драйверін
пайдалану

.......................................................................................................... 112

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады

.................................................... 114

Өнім басып шығармайды

.................................................................................... 114

Өнім баяу басып шығарады

................................................................................ 115

Ауыспалы

USB баспа ақаулықтарын шешу ......................................................................... 116

USB құрылғысын енгізгенде USB флэш-жадының мəзірі ашылмайды .................... 116
Файл

USB құрылғысынан басылмайды ................................................................ 116

Басып шығарылатын файл

USB флэш-жадының мəзірінде көрсетілмеген ............. 117

Тікелей жалғауға қатысты мəселелерді шешу

..................................................................... 118

Сымсыз желі мəселелерін шешу

........................................................................................ 119

viii

KKWW

background image

Төмен физикалық байланыс

................................................................................ 119

Компьютер өнім үшін дұрыс емес

IP мекенжайын қолдануда ................................ 119

Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес

. ................................................ 120

Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме жəне дуплекс параметрлерін пайдалануда

.... 120

Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін

. ........... 120

Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған

. ...................... 120

Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес

. ........................ 120

Сымсыз желі ақауларын жою

............................................................................................. 121

Сымсыз байланысты тексеру парағы

.................................................................. 121

Сымсыз конфигурациялау аяқталғаннан кейін өнім басып шығармайды

.............. 122

Өнім басып шығармайды жəне компьютерде үшінші тараптың желіаралық
қалқаны орнатылған

........................................................................................... 122

Сымсыз маршрутизатор немесе өнімді жылжытқаннан кейін сымсыз байланыс
жұмыс істемейді

.................................................................................................. 122

Сымсыз өнімге қосымша компьютерлер қосу мүмкін емес

.................................... 122

Сымсыз өнім байланысы

VPN желісіне қосылған кезде жоғалады ........................ 123

Желі сымсыз желілер тізімінде шықпайды

........................................................... 123

Сымсыз желі жұмыс істеп тұрған жоқ

................................................................... 123

Сымсыз желі диагностика сынағын жүргізу

.......................................................... 123

Сымсыз желідегі кедергіні азайту

........................................................................ 124

Windows жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу .......................... 125

Өнімнің принтер драйвері

Printer (Принтер) қалтасында көрінбейді ....................... 125

Бағдарламалық құралын орнату барысында экранға қателік жөнінде хабар
шығарылды

........................................................................................................ 125

Өнім

«Дайын» режимінде, бірақ ештеңе басып шығарылмайды ........................... 125

Mac OS X жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу ......................... 127

Принтер драйвері

«Басып шығару жəне факс» немесе «Басып шығару жəне

сканерлеу

» тізімінде берілмеген. ......................................................................... 127

Өнім атауы

«Басып шығару жəне факс» немесе «Басып шығару жəне сканерлеу»

ішіндегі өнімдер тізімінде пайда болмайды

.......................................................... 127

Принтер драйвері баспа жəне факс немесе баспа жəне сканерлеу тізіміндегі
таңдалған өнімді автоматты түрде орнатпайды

. .................................................. 127

Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді

. ...................................................... 128

USB кабелімен жалғаған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім «Басып шығару
жəне факс

» немесе «Басып шығару жəне сканерлеу» тізімінде пайда болмайды. . 128

USB қосылымын пайдаланған кезде жалпы принтер драйверін қолданасыз .......... 129

Бағдарламалық құралды жою

(Windows) ............................................................................ 130

Бағдарламалық құралды жою

(Mac OS X) ........................................................................... 131

6 Жабдықтар мен қосымша керек-жарақтар ........................................................................ 133

Бөлшектерге

, қосалқы құралдарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ................................. 134

KKWW

ix

background image

HP компаниясының HP шығармаған жабдықтарға қатысты саясаты ..................................... 134
HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы ........................................................ 134

Индекс

.............................................................................................................................. 137

x

KKWW