Pomocník služby HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Používateľská príručka

M401

background image
background image

Tlačiareň Séria HP LaserJet Pro 400
M401

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad

bez predchádzajúceho písomného súhlasu

sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi

a službami sú uvedené výlučne záruky

týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti

HP. Žiadne informácie v tomto dokumente

by sa nemali chápať ako dodatočná

záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná

za technické ani textové chyby, ani

vynechané časti v tomto dokumente.

Edition 1, 9/2014

Číslo publikácie: CF270-91030

Obchodné známky príslušných

spoločností

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

obchodné známky spoločnosti Adobe

Systems Incorporated.

Apple a logo Apple sú ochranné známky

spoločnosti Apple Computer, Inc.,

registrované v USA a ďalších krajinách/

regiónoch. iPod je ochranná známka

spoločnosti Apple Computer, Inc. Známka

iPod je určená na kopírovanie len

s príslušným zákonným oprávnením alebo

oprávnením vlastníka práv. Nekradnite

hudbu.

Bluetooth je obchodná známka, ktorú vlastní

jej majiteľ a spoločnosť Hewlett-Packard ju

používa na základe licencie.

Java™ je americká ochranná známka

spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®

a Windows Vista® sú registrované

ochranné známky spoločnosti Microsoft

Corporation v USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

background image

Obsah

1 Predstavenie produktu ..................................................................................................... 1

Pohľady na produkt ................................................................................................................. 2

Pohľad na produkt spredu .......................................................................................... 2
Pohľad na produkt zozadu ......................................................................................... 3
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu .................................................................. 3
Rozloženie ovládacieho panela .................................................................................. 4

Ovládací panel LCD ................................................................................... 4
Dotykový ovládací panel ............................................................................. 5

Domovská obrazovka dotykovej obrazovky .................................................................. 7

Správy tlačových produktov ....................................................................................................... 8

Tlač správ o produkte z ovládacieho panela LCD .......................................................... 8
Tlač správ produktu z dotykového ovládacieho panela .................................................. 9

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ................................................................................................ 9

2 Zásobník papiera ........................................................................................................... 11

Podporované veľkosti papiera ................................................................................................. 12
Podporované typy papiera ...................................................................................................... 14
Naplnenie vstupných zásobníkov ............................................................................................. 15

Napĺňanie zásobníka 1 ........................................................................................... 15
Napĺňanie zásobníka 2 ........................................................................................... 16
Napĺňanie voliteľného zásobníka 3 .......................................................................... 18

3 Tlač ................................................................................................................................ 21

Podporované ovládače tlačiarne (Windows) ............................................................................. 22
Zmena nastavení tlačovej úlohy (Windows) ............................................................................... 24

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy ................................................................. 24
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 24
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 25
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 25

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Mac OS X) .............................................................................. 26

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy ................................................................. 26

SKWW

iii

background image

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 26
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 26
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 27

Tlačové úlohy pre systém Windows .......................................................................................... 28

Používanie klávesovej skratky pre tlač (Windows) ....................................................... 28
Vytvorenie klávesovej skratky pre tlač (Windows) ........................................................ 29
Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows ................................................ 31
Manuálna tlač na obidve strany v systéme Windows ................................................... 32
Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows ............................................. 34
Výber orientácie stránky (Windows) .......................................................................... 36
Výber typu papiera (Windows) ................................................................................. 37
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier (Windows) .................................... 38
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Windows) .............................................. 39
Vytvorenie brožúry (Windows) .................................................................................. 40

Tlačové úlohy pre systém Mac OS X ......................................................................................... 43

Použitie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ..................................................................... 43
Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ................................................................. 43
Automatická tlač na obidve strany (Mac OS X) ........................................................... 43
Manuálna tlač na obidve strany (Mac OS X) .............................................................. 44
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera (Mac OS X) ............................................. 45
Výber orientácie stránky (Mac OS X) ......................................................................... 45
Výber typu papiera (Mac OS X) ................................................................................ 45
Tlač titulnej strany (Mac OS X) .................................................................................. 46
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Max OS X) ............................................ 46
Vytvorenie brožúry (Mac OS X) ................................................................................ 46

Ďalšie tlačové úlohy (Windows) ............................................................................................... 47

Zrušenie tlačovej úlohy (Windows) ............................................................................ 47
Výber veľkosti papiera (Windows) ............................................................................ 47
Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows) ................................................................. 47
Tlač vodotlače (Windows) ........................................................................................ 48

Ďalšie tlačové úlohy (Mac OS X) .............................................................................................. 49

Zrušenie tlačovej úlohy (Mac OS X) ........................................................................... 49
Výber veľkosti papiera (Mac OS X) ........................................................................... 49
Výber vlastnej veľkosti papiera (Mac OS X) ............................................................... 49
Tlač vodotlače (Mac OS X) ....................................................................................... 49

Vytvorenie kvalitných archívnych výtlačkov ................................................................................ 51

Vytvorenie kvalitných archívnych výtlačkov (ovládací panel LCD) .................................. 51
Vytvorenie kvalitných archívnych výtlačkov (dotykový ovládací panel) ........................... 51

Používanie funkcie HP ePrint .................................................................................................... 52

Nastavenie služby HP ePrint (ovládací panel LCD) ...................................................... 52
Nastavenie služby HP ePrint (dotykový ovládací panel) ................................................ 53

iv

SKWW

background image

Použitie súčasti AirPrint ........................................................................................................... 54
Prístupová tlač cez USB .......................................................................................................... 55

4 Správa a údržba ............................................................................................................ 57

Zmena pripojenia produktu pomocou programu HP Reconfiguration Utility ................................... 58
Nastavenie priamej bezdrôtovej tlače HP .................................................................................. 59
Použitie aplikácií webových služieb HP ..................................................................................... 60

Používanie aplikácií webových služieb HP (ovládací panel LCD) ................................... 60
Používanie aplikácií webových služieb HP (dotykový ovládací panel) ............................ 60

Konfigurácia nastavení siete IP ................................................................................................ 61

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ................................................................... 61
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela ........ 61

Manuálna konfigurácia parametrov protokolu IPv4 TCP/IP (ovládací panel
LCD) ....................................................................................................... 61
Manuálna konfigurácia parametrov protokolu IPv4 TCP/IP (dotykový
ovládací panel) ........................................................................................ 62

Premenovanie produktu v sieti ................................................................................... 62
Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky ............................................... 63

Rýchlosť pripojenia a nastavenia duplexu (ovládací panel LCD) ..................... 63
Rýchlosť pripojenia a nastavenia duplexu (dotykový ovládací panel) .............. 63

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 65
Aplikácia HP Utility pre systém Mac OS X ................................................................................. 67

Spustenie aplikácie HP Utility .................................................................................... 67
Funkcie aplikácie HP Utility ...................................................................................... 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Funkcie zabezpečenia produktu ............................................................................................... 69

Uzamknutie produktu ............................................................................................... 69
Nastavenie alebo zmena hesla produktu .................................................................... 69

Úsporné nastavenia ................................................................................................................ 71

Tlač v režime EconoMode ........................................................................................ 71
Nastavenie oneskorenia spánku ................................................................................ 71

Nastavenie oneskorenia spánku (ovládací panel LCD) .................................. 71
Nastavenie oneskorenia spánku (ovládací panel dotykovej obrazovky) ........... 72

Nastavenie oneskorenia automatického vypnutia ........................................................ 72

Nastavenie oneskorenia automatického vypnutia (ovládací panel LCD) ........... 72
Nastavenie oneskorenia automatického vypnutia (dotykový ovládací panel) .... 73

Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tonerovej kazety ............................................ 74

Zapnutie alebo vypnutie nastavení Pri dosiahnutí veľmi nízkej úrovne (ovládací panel
LCD) ...................................................................................................................... 74
Zapnutie alebo vypnutie nastavení Pri dosiahnutí veľmi nízkej úrovne (dotykový
ovládací panel) ....................................................................................................... 75

SKWW

v

background image

Uskladnenie a recyklácia spotrebného materiálu ........................................................................ 76

Recyklácia spotrebného materiálu ............................................................................. 76
Uskladnenie tonerových kaziet .................................................................................. 76

Pokyny na výmenu ................................................................................................................. 77

Výmena tonerovej kazety ......................................................................................... 77

Pamäť .................................................................................................................................. 80
Aktualizácia firmvéru .............................................................................................................. 81

Manuálna aktualizácia firmvéru (ovládací panel LCD) ................................................. 81
Manuálna aktualizácia firmvéru (dotykový ovládací panel) .......................................... 81
Nastavenie produktu na automatickú aktualizáciu firmvéru (ovládací panel LCD) ............ 81
Nastavenie produktu na automatickú aktualizáciu firmvéru (dotykový ovládací panel) ..... 82

5 Riešenie problémov ........................................................................................................ 83

Kontrolný zoznam riešenia problémov ...................................................................................... 84

1. krok: Skontrolujte, či je produkt správne nastavený .................................................. 84
2. krok: Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie ........................................... 84
3. krok: Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazuje chybové hlásenie ............. 85
4. krok: Skontrolujte papier ...................................................................................... 85
5. krok: Skontrolujte softvér ...................................................................................... 85
6. krok: Test funkcie tlače ......................................................................................... 85
7. krok: Skontrolujte tonerovú kazetu ......................................................................... 85
8. krok: Tlačovú úlohu skúste odoslať z počítača ......................................................... 85

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia ............................................................................. 86

Obnovenie predvolených nastavení od výrobcu (ovládací panel LCD) ........................... 86
Obnovenie predvolených nastavení od výrobcu (dotykový ovládací panel) ..................... 86

Systém pomocníka na ovládacom paneli .................................................................................. 87
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli ................................................................................ 88

Typy hlásení na ovládacom paneli ............................................................................ 88
Hlásenia na ovládacom paneli ................................................................................. 88

10.X000 Chyba spotrebného materiálu ...................................................... 88
49 Error (49 Chyba) Vypnite a potom zapnite ............................................. 88
50.X Fuser Error (50.X Chyba natavovacej jednotky) Vypnite a potom
zapnite ................................................................................................... 89
51.XX Error (54.XX Chyba) Vypnite a potom zapnite .................................... 89
54.XX Error (54.XX Chyba) Vypnite a potom zapnite .................................... 89
55.X Error (59.X Chyba) Vypnite a potom zapnite ....................................... 89
57 Fan Error (57 Chyba ventilátora) Vypnite a potom zapnite ....................... 90
59.X Error (59.X Chyba) Vypnite a potom zapnite ....................................... 90
79 Error (79 Chyba) Vypnite a potom zapnite ............................................. 90
79 Service Error (79 Servisná chyba) Vypnite a potom zapnite ...................... 91
Black cartridge low (Nízka úroveň v čiernej kazete) ..................................... 91

vi

SKWW

background image

Door open (Dvierka sú otvorené) ................................................................ 91
Genuine HP supply installed (Nainštalovaný originálny spotrebný materiál
HP) ......................................................................................................... 91
Chyba zariadenia Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ..................................... 91
Chybný výtlačok Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ....................................... 92
Install black cartridge (Nainštalujte čiernu kazetu) ........................................ 92
Invalid driver (Neplatný ovládač) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ................ 92
Load tray <X> (Naplňte zásobník <X>) Press [OK] for available media
(Stlačte tlačidlo [OK] pre dostupné médiá) .................................................. 92
Manuálne podávanie <veľkosť>, <typ> Press [OK] for available media
(Stlačte tlačidlo [OK] pre dostupné médiá) .................................................. 93
Nainštalovaná je použitá čierna kazeta Press [OK] to continue (Pokračujte
stlačením tlačidla OK) ............................................................................... 93
Naplňte zásobník č. 1 OBYČAJNÝM PAPIEROM <veľkosť> Cleaning mode
(Režim čistenia) ........................................................................................ 93
Neočakávaná veľkosť papiera v zásobníku <X> Load <size> (Vložte
<veľkosť>) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ............................................... 93
Nepodporovaná čierna kazeta Press [OK] to continue (Pokračujte stlačením
tlačidla OK) ............................................................................................. 93
Nízka hladina spotrebného materiálu ......................................................... 94
Odstráňte baliaci materiál z tonerovej kazety .............................................. 94
Pamäť je nedostatočná Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) .............................. 94
Prebieha čistenie ...................................................................................... 94
Print failure, press OK. (Zlyhanie tlače, stlačte OK.) If error repeats, turn off
then on. (Ak sa chyba zopakuje, vypnite a zapnite zariadenie.) .................... 95
Rear door open (Zadné dvierka sú otvorené) ............................................... 95
Ručná obojstranná tlač Load tray <X> (Naplňte zásobník <X>) Press [OK]
(Stlačte tlačidlo [OK]) ............................................................................... 95
Veľmi nízka úroveň v čiernej kazete ........................................................... 95
Vložte papier do zásobníka 1 <TYP>, <VEĽKOSŤ> ...................................... 96
Vložte papier do zásobníka č. <X> <TYP> <VEĽKOSŤ> ................................ 96
Vymeňte čiernu kazetu .............................................................................. 96
Zaseknutie papiera v <miesto> .................................................................. 96
Zaseknutý papier v zásobníku č. <X> Clear jam and then (Odstráňte
zaseknuté médium a potom)Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ........................ 97

Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ........................................................................ 98

Zariadenie nepreberá papier ................................................................................... 98
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ............................................... 98
Predchádzanie zaseknutiam papiera ......................................................................... 98

Odstránenie zaseknutých médií ............................................................................................... 99

Miesta zaseknutia média ......................................................................................... 99
Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka 1 ...................................................... 99

SKWW

vii

background image

Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka 2 .................................................... 101
Odstránenie zaseknutého papiera z voliteľného zásobníka 3 ..................................... 103
Odstránenie zaseknutí z výstupného zásobníka ........................................................ 104
Odstránenie zaseknutého papiera z priestoru duplexera ............................................ 104
Odstránenie zaseknutého papiera z oblasti natavovacej jednotky ............................... 105

Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................... 107

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows) ........................................................... 107
Kontrola nastavenia typu papiera (Mac OS X) .......................................................... 107
Kontrola stavu tonerových kaziet ............................................................................. 108

Tlač strany stavu spotrebného materiálu (ovládací panel LCD) ..................... 108
Tlač strany stavu spotrebného materiálu (dotykový ovládací panel) ............... 108
Kontrola stavu spotrebného materiálu ....................................................... 108

Tlač čistiacej strany ............................................................................................... 109

Tlač čistiacej stránky (ovládací panel LCD) ................................................ 109
Tlač čistiacej stránky (dotykový ovládací panel) ......................................... 109

Kontrola poškodenia tonerovej kazety ..................................................................... 109
Kontrola papiera a prostredia tlače ......................................................................... 110

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti
HP ........................................................................................................ 110
Kontrola prostredia produktu ................................................................... 111

Kontrola nastavení tlačovej úlohy ............................................................................ 111

Kontrola nastavenia režimu EconoMode ................................................... 111

Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač ....... 111

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ..................................................................................... 113

Zariadenie netlačí ................................................................................................. 113
Zariadenie tlačí pomaly ......................................................................................... 114

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB ......................................... 115

Ponuka jednotky USB flash sa po vložení príslušenstva USB neotvorí ........................... 115
Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB ....................................................... 115
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke jednotky USB flash ........................ 116

Riešenie problémov s priamym pripojením .............................................................................. 117
Riešenie problémov s káblovou sieťou .................................................................................... 118

Nekvalitné fyzické pripojenie ................................................................................. 118
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ....................................................... 118
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ................................................... 119
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci
siete .................................................................................................................... 119
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou ....................... 119
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ........................... 119
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ............................... 119

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou ................................................................................ 120

viii

SKWW

background image

Kontrolný zoznam bezdrôtového pripojenia ............................................................. 120
Zariadenie netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia ...................... 120
Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti ........... 121
Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotného
zariadenia nefunguje ............................................................................................ 121
K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače .............................. 121
Zariadenie s bezdrôtovým pripojením stráca spojenie pri pripojení k VPN ................... 121
Sieť sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí ................................................... 122
Bezdrôtová sieť nefunguje ...................................................................................... 122
Diagnostický test bezdrôtovej siete .......................................................................... 122
Zníženie rušenia v rámci bezdrôtovej siete ............................................................... 123

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Windows ................................................. 124

Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza ........................... 124
Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie ............................................. 124
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí ........................................................... 124

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Mac OS X ................................................ 126

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print
& Scan (Tlač a skenovanie). ................................................................................... 126
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač
a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie) .................................................. 126
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax
(Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). ......................................... 126
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ....................................... 127
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname
Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). ......................... 127
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania
USB ..................................................................................................................... 128

Odstránenie softvéru (Windows) ............................................................................................ 129
Odstránenie softvéru (Mac OS X) ........................................................................................... 130

6 Spotrebný materiál a príslušenstvo ............................................................................... 131

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ................................... 132
Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného materiálu od iných výrobcov ................................. 132
Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom ........................................................... 132

Register ............................................................................................................................ 135

SKWW

ix

background image

x

SKWW