วิธีใช้ HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

คู่มือผู้ใช้

M401

background image
background image

เครื่องพิมพ

HP LaserJet Pro 400 M401

Series

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซํ้า ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเป็นลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ

HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ

ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเป็นการรับประกันเพิ่มเติม

HP จะไมรับ

ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

Edition 1, 9/2014

หมายเลขชิ้นสวน

: CF270-91034

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Acrobat

®

และ

PostScript

®

เป็น

เครื่องหมายการคาของ

Adobe Systems

Incorporated

Apple และโลโก Apple เป็นเครื่องหมายการคาของ

Apple Computer, Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐฯ
และประเทศ

/พืนทีอื่นๆ iPod เป็นเครื่องหมายการคา

ของ

Apple Computer, Inc. คุณสามารถคัดลอก

เครื่องหมาย

iPod ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

เจาของสิทธิ์หรือเมื่อเป็นการคัดลอกที่ถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น อยางขโมยเพลง

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการคาที่มีเจาของลิขสิทธิ์
และใชโดย

Hewlett-Packard Company ภายใต

ลิขสิทธิ์

Java™ เป็นเครื่องหมายการคาในสหรัฐอเมริกาของ

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ

Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation

UNIX

®

เป็นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

The

Open Group

background image

สารบัญ

1 แนะนําผลิตภัณฑ ...................................................................................................................... 1

มุมมองผลิตภัณฑ

......................................................................................................................... 2

ดานหนาของผลิตภัณฑ

................................................................................................... 2

ดานหลังของผลิตภัณฑ

.................................................................................................... 3

ตําแหนงของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน

..................................................................... 3

ลักษณะแผงควบคุม

....................................................................................................... 4

แผงควบคุมของเครื่อง

LCD ............................................................................... 4

แผงควบคุมหนาจอสัมผัส

.................................................................................. 5

หนาจอหลักของหนาจอสัมผัส

............................................................................................ 6

พิมพรายงานเครื่องพิมพ

................................................................................................................. 7

พิมพรายงานเครื่องพิมพจากแผงควบคุม

LCD ........................................................................ 7

พิมพรายงานเครื่องพิมพจากแผงควบคุมหนาจอสัมผัส

............................................................... 8

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

........................................................................... 8

2 ถาดกระดาษ ........................................................................................................................... 9

ขนาดกระดาษที่ใชได

.................................................................................................................. 10

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

........................................................................................................... 12

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

................................................................................................... 13

ใสกระดาษในถาด

1 .................................................................................................... 13

ใสกระดาษในถาด

2 .................................................................................................... 14

ใสกระดาษในถาดเสริม

3 .............................................................................................. 16

3 พิมพ ................................................................................................................................. 19

ไดรเวอรเครื่องพิมพที่สนับสนุน

(Windows) ...................................................................................... 20

เปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

(Windows) ...................................................................................... 22

ลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

.......................................................... 22

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 22

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 22

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 23

เปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

(Mac OS X) ...................................................................................... 24

ลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

.......................................................... 24

THWW

iii

background image

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 24

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 24

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 24

พิมพงานสําหรับ

Windows .......................................................................................................... 26

ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพ

(Windows) ............................................................................. 26

สรางช็อตคัทการพิมพ

(Windows) .................................................................................. 27

พิมพทั้งสองดานอัตโนมัติโดยใช

Windows ........................................................................ 29

พิมพทั้งสองดาน

(การพิมพสองดาน) ดวยตนเองโดยใช Windows .............................................. 30

พิมพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช

Windows ..................................................................... 32

เลือกการวางแนวหนากระดาษ

(Windows) ........................................................................ 34

เลือกประเภทกระดาษ

(Windows) ................................................................................... 36

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่น

(Windows) ................................................. 37

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

(Windows) ................................................ 39

จัดทําหนังสือเลมเล็ก

(Windows) .................................................................................... 40

พิมพงานสําหรับ

Mac OS X ......................................................................................................... 42

ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

(Mac OS X) ........................................................................ 42

สรางคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

(Mac OS X) ..................................................................... 42

พิมพบนทั้งสองดานโดยอัตโนมัติ

(Mac OS X) ..................................................................... 42

พิมพบนทั้งสองดานดวยตนเอง

(Mac OS X) ....................................................................... 43

การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียว

(Mac OS X) ................................................................ 44

เลือกการวางแนวหนากระดาษ

(Mac OS X) ........................................................................ 44

เลือกประเภทกระดาษ

(Mac OS X) .................................................................................. 44

การพิมพหนาปก

(Mac OS X) ....................................................................................... 45

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

(Mac OS X) ............................................... 45

จัดทําหนังสือเลมเล็ก

(Mac OS X) ................................................................................... 45

งานพิมพเพิ่มเติม

(Windows) ....................................................................................................... 46

ยกเลิกงานพิมพ

(Windows) .......................................................................................... 46

เลือกขนาดกระดาษ

(Windows) ..................................................................................... 46

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

(Windows) ...................................................................... 46

พิมพลายนํ้า

(Windows) .............................................................................................. 47

งานพิมพเพิ่มเติม

(Mac OS X) ...................................................................................................... 48

ยกเลิกงานพิมพ

(Mac OS X) ......................................................................................... 48

เลือกขนาดกระดาษ

(Mac OS X) .................................................................................... 48

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

(Mac OS X) ..................................................................... 48

พิมพลายนํ้า

(Mac OS X) ............................................................................................. 48

สรางงานพิมพคุณภาพระดับเก็บถาวร

............................................................................................... 50

การพิมพคุณภาพระดับเก็บถาวร

(แผงควบคุม LCD) ............................................................... 50

การพิมพคุณภาพระดับเก็บถาวร

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ...................................................... 50

ใช

HP ePrint ........................................................................................................................... 51

ตั้งคา

HP ePrint (แผงควบคุม LCD) ................................................................................. 51

iv

THWW

background image

ตั้งคา

HP ePrint (แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ........................................................................ 52

ใช

AirPrint ............................................................................................................................. 53

การพิมพที่เครื่องดวย

USB ............................................................................................................ 54

4 การจัดการและบํารุงรักษา ........................................................................................................... 55

ใช

HP Reconfiguration Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอเครื่องพิมพ ................................................... 56

ตั้งคา

HP Wireless Direct Printing ............................................................................................... 57

ใชแอปพลิเคชันบริการบนเว็บของ

HP .............................................................................................. 58

ใชแอปพลิเคชัน

HP Web Services (แผงควบคุม LCD) ......................................................... 58

ใชแอปพลิเคชัน

HP Web Services (แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ................................................ 58

กําหนดคาเครือขาย

IP ................................................................................................................. 59

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

........................................................................................ 59

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม ................................................ 59

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv4 TCP/IP ดวยตนเอง (แผงควบคุม LCD) ............................. 59

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv4 TCP/IP ดวยตนเอง (แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) .................... 59

การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพในเครือขาย

................................................................................. 60

การตั้งคาความเร็วในการเชื่อมตอและการพิมพสองดาน

........................................................... 61

การตั้งคาความเร็วในการลิงคและการพิมพสองดาน

(แผงควบคุม LCD) .......................... 61

การตั้งคาความเร็วในการลิงคและการพิมพสองดาน

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ................. 61

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................. 63
HP Utility สําหรับ Mac OS X ...................................................................................................... 65

เปิด

HP Utility .......................................................................................................... 65

คุณสมบัติของ

HP Utility .............................................................................................. 65

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 66
คุณสมบัติดานความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

....................................................................................... 67

ล็อคเครื่องพิมพ

.......................................................................................................... 67

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครื่องพิมพ

.................................................................................... 67

การตั้งคาการประหยัด

................................................................................................................. 69

พิมพดวย

EconoMode ................................................................................................ 69

ตั้งคาหนวงเวลาพักเครื่อง

............................................................................................... 69

ตั้งคาหนวงเวลาพักเครื่อง

(แผงควบคุม LCD) ........................................................ 69

ตั้งคาหนวงเวลาพักเครื่อง

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ............................................... 70

ตั้งคาหนวงเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

.................................................................................... 70

ตั้งคาหนวงเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

(แผงควบคุม LCD) .............................................. 70

ตั้งคาหนวงเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ..................................... 71

พิมพเมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใชงานที่ประมาณไว

............................................................................ 72

เปิดหรือปิดการตั้งคาเมื่อนอยมาก

(แผงควบคุม LCD) .............................................................. 72

เปิดหรือปิดการตั้งคาเมื่อนอยมาก

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) .................................................... 73

จัดเก็บและนําอุปกรณสิ้นเปลืองกลับมาใชใหม

...................................................................................... 74

รีไซเคิลอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................................................... 74

THWW

v

background image

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ

............................................................................................... 74

คําแนะนําในการเปลี่ยน

............................................................................................................... 75

เปลี่ยนตลับผงหมึก

...................................................................................................... 75

หนวยความจํา

........................................................................................................................... 77

อัพเดตเฟิรมแวร

........................................................................................................................ 78

อัพเดตเฟิรมแวรดวยตัวเอง

(แผงควบคุม LCD) ..................................................................... 78

อัพเดตเฟิรมแวรดวยตัวเอง

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ............................................................ 78

ตั้งคาผลิตภัณฑใหอัพเดตเฟิรมแวรโดยอัตโนมัติ

(แผงควบคุม LCD) ............................................ 78

ตั้งคาผลิตภัณฑใหอัพเดตเฟิรมแวรโดยอัตโนมัติ

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ................................... 79

5 การแกไขปัญหา ..................................................................................................................... 81

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปัญหา

.............................................................................................. 82

ขั้นตอนที่

1: โปรดตรวจสอบวาอุปกรณไดรับการตั้งคาอยางถูกตอง ............................................. 82

ขั้นตอนที่

2: ตรวจสอบการเชื่อมตอแบบใชสายหรือไรสาย ........................................................ 82

ขั้นตอนที่

3: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดที่แผงควบคุม .................................................. 83

ขั้นตอนที่

4: ตรวจสอบกระดาษ ....................................................................................... 83

ขั้นตอนที่

5: ตรวจสอบซอฟตแวร .................................................................................... 83

ขั้นตอนที่

6: ทดสอบฟังกชันการพิมพ ................................................................................ 83

ขั้นตอนที่

7: ตรวจสอบตลับผงหมึก ................................................................................... 83

ขั้นตอนที่

8: ลองสงงานพิมพจากคอมพิวเตอร ...................................................................... 83

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

............................................................................................ 84

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

(แผงควบคุม LCD) ...................................................... 84

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ............................................. 84

ระบบวิธีใชที่แผงควบคุม

.............................................................................................................. 85

ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม

.............................................................................................. 86

ประเภทขอความบนแผงควบคุม

....................................................................................... 86

ขอความที่แผงควบคุม

.................................................................................................. 86

10.x000 อุปกรณสิ้นเปลืองผิดพลาด ................................................................. 86
50.x ฟิวเซอรผิดพลาด ปิดแลวเปิด .................................................................... 86
51.XX Error (54.XX ผิดพลาด) ปิดแลวเปิด ........................................................ 87
54.XX Error (54.XX ผิดพลาด) ปิดแลวเปิด ........................................................ 87
55.X Error (59.X ผิดพลาด) ปิดแลวเปิด ............................................................ 87
57 Fan error (57 พัดลมผิดพลาด) ปิดแลวเปิด .................................................... 87
59.X Error (59.X ผิดพลาด) ปิดแลวเปิด ............................................................ 88
79 Service error (79 เกิดขอผิดพลาดที่บริการ) ปิดแลวเปิด ..................................... 88
79 ผิดพลาด ปิดแลวเปิด ................................................................................ 88
Invalid driver (ไดรเวอรไมถูกตอง) Press [OK] (กด [OK]) .................................... 89
Rear door open (ฝาดานหลังเปิดอยู) ................................................................ 89
Supplies low (อุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอย) ......................................................... 89
กระดาษติดใน

<location> ............................................................................. 89

vi

THWW

background image

กระดาษติดในถาด

<X> Clear jam and then (ดึงกระดาษที่ติดออกและ) Press [OK]

(กด [OK]) ................................................................................................ 89
การพิมพสองหนาดวยตัวเอง ใสถาด

<X> Press [OK] (กด [OK]) ............................... 90

กําลังทําความสะอาด

...................................................................................... 90

ขนาดกระดาษที่ไมคาดคิดในถาด

<X> ใส <ขนาด> Press [OK] (กด [OK]) .................. 90

ขอผิดพลาด

49 ปิดแลวเปิด ............................................................................ 90

ชองเปิดอยู

................................................................................................. 90

ตลับหมึกพิมพสีดําที่ไมสนับสนุน

Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดําเนินการตอ) . . . 91

ตลับหมึกสีดําเหลือนอย

.................................................................................. 91

ตลับหมึกสีดําเหลือนอยมาก

............................................................................. 91

ติดตั้งตลับหมึกพิมพสีดําที่ใชแลว

Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดําเนินการตอ) ... 91

ติดตั้งตลับหมึกสีดํา

....................................................................................... 92

นําวัสดุที่ติดมากับตลับผงหมึกในระหวางการขนสงออก

............................................. 92

ปอนดวยมือ

<SIZE>, <TYPE> กด [OK] เพื่อใชสื่อที่มี ............................................ 92

พิมพผิด

Press [OK] (กด [OK]) ...................................................................... 92

พิมพไมสําเร็จ กด

OK หากยังผิดพลาดอยู ใหปิดเครื่องกอนเปิดใหม ............................. 92

หนวยความจําเหลือนอย

Press [OK] (กด [OK]) .................................................... 93

อุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ

HP แลว ................................................................. 93

เกิดขอผิดพลาดที่อุปกรณ

Press [OK] (กด [OK]) .................................................. 93

เปลี่ยนตลับหมึกสีดํา

...................................................................................... 93

ใสกระดาษในถาด

<X> <TYPE> <SIZE> ........................................................... 94

ใสถาด

1 <ประเภท>, <ขนาด> ....................................................................... 94

ใสถาด

1 ธรรมดา <SIZE> โหมดการทําความสะอาด .............................................. 94

ใสถาด

<X> กด [OK] เพื่อใชสื่อที่มี ................................................................... 94

ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

............................................................................................ 95

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษ

.............................................................................................. 95

เครื่องพิมพดึงกระดาษหลายแผน

...................................................................................... 95

การปองกันกระดาษติด

................................................................................................. 95

แกปัญหากระดาษติดขัด

............................................................................................................... 96

ตําแหนงที่กระดาษติด

................................................................................................... 96

แกปัญหากระดาษติดในถาด

1 ........................................................................................ 96

แกปัญหากระดาษติดในถาด

2 ........................................................................................ 98

แกปัญหากระดาษติดในถาด

3 ...................................................................................... 100

การนํากระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก

..................................................................... 101

แกปัญหากระดาษติดในบริเวณอุปกรณพิมพสองดาน

............................................................ 101

แกปัญหากระดาษติดในบริเวณฟิวเซอร

............................................................................ 102

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

........................................................................................................... 104

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษ

(Windows) ................................................................ 104

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษ

(Mac OS X) ............................................................... 104

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

........................................................................................ 105

THWW

vii

background image

พิมพหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

(แผงควบคุม LCD) ............................................ 105

พิมพหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) ................................... 105

ตรวจสอบสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................... 105

พิมพหนาทําความสะอาด

............................................................................................. 106

พิมพหนาทําความสะอาด

(แผงควบคุม LCD) ....................................................... 106

พิมพหนาทําความสะอาด

(แผงควบคุมหนาจอสัมผัส) .............................................. 106

ตรวจสอบความเสียหายของตลับผงหมึก

............................................................................ 106

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดลอมในการพิมพ

................................................................ 107

ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ

HP ............................................... 107

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของอุปกรณ

................................................................ 108

ตรวจสอบการตั้งคางานพิมพ

......................................................................................... 108

ตรวจสอบการตั้งคา

EconoMode ................................................................... 108

ใชไดรเวอรการพิมพที่ตรงกับงานพิมพของคุณมากที่สุด

......................................................... 108

เครื่องพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

............................................................................................... 110

เครื่องพิมพไมพิมพงาน

............................................................................................... 110

เครื่องพิมพพิมพงานชา

............................................................................................... 110

การแกปัญหาการพิมพที่เครื่องดวย

USB .......................................................................................... 111

เมนูแฟลชไดรฟ

USB จะไมเปิดเมื่อคุณเสียบอุปกรณ USB ..................................................... 111

ไฟลไมพิมพจากอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ

USB ................................................................. 111

ไฟลที่คุณตองการพิมพไมไดแสดงรายการในเมนูแฟลชไดรฟ

USB ........................................... 112

แกไขปัญหาการเชื่อมตอโดยตรง

................................................................................................... 113

แกปัญหาเครือขายแบบใชสาย

...................................................................................................... 114

การเชื่อมตอไมดี

....................................................................................................... 114

เครื่องคอมพิวเตอรกําลังใช

IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพ ....................................... 114

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ

.............................................................. 115

เครื่องพิมพใชการตั้งคาลิงคและ

Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง .......................................... 115

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปัญหาการใชงานรวมกัน

................................................ 115

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

................................................................. 115

เครื่องพิมพถูกปิดใช หรือการตั้งคาเครือขายอื่นไมถูกตอง

....................................................... 115

การแกปัญหาเครือขายแบบไรสาย

................................................................................................. 116

รายการตรวจสอบการเชื่อมตอไรสาย

............................................................................... 116

เครื่องพิมพไมพิมพงานหลังจากสิ้นสุดการกําหนดคาไรสาย

..................................................... 116

เครื่องพิมพไมพิมพ และมีการติดตั้งไฟรวอลลอื่นบนคอมพิวเตอร

.............................................. 117

การเชื่อมตอไรสายไมทํางานหลังจากยายเราเตอรไรสายหรือเครื่องพิมพ

...................................... 117

ไมสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรอื่นเขากับอุปกรณไรสาย

........................................................ 117

เครื่องพิมพไรสายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมตอกับ

VPN ....................................................... 117

เครือขายไมปรากฏในรายการเครือขายไรสาย

.................................................................... 117

เครือขายไรสายไมทํางาน

............................................................................................ 117

ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครือขายไรสาย

......................................................................... 118

ลดคลื่นรบกวนบนเครือขายไรสาย

.................................................................................. 118

viii

THWW

background image

แกปัญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Windows .................................................................................. 119

ไมมีไดรเวอรการพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร

Printer ............................................................ 119

เกิดขอความแสดงขอผิดพลาดขึ้นระหวางการติดตั้งซอฟตแวร

.................................................. 119

เครื่องพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา

........................................................... 119

แกปัญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Mac OS X ................................................................................. 121

ไดรเวอรการพิมพไมไดอยูในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ Print & Scan (พิมพและ

สแกน

) .................................................................................................................. 121

ชื่อเครื่องพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ Print &

Scan (พิมพและสแกน) ............................................................................................... 121
ไดรเวอรการพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ

Print & Scan (พิมพและสแกน) โดยอัตโนมัติ .................................................................... 121
งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

................................................................... 122

เมื่อเชื่อมตอดวยสายเคเบิล

USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

หรือ

Print & Scan (พิมพและสแกน) หลังจากเลือกไดรเวอร ................................................... 122

คุณใชไดรเวอรการพิมพทั่วไปเมื่อใชการเชื่อมตอ

USB .......................................................... 122

ลบซอฟตแวร

(Windows) ......................................................................................................... 123

ลบซอฟตแวร

(Mac OS X) ........................................................................................................ 124

6 วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม .................................................................................................... 125

สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................................... 126

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP ..................................................................... 126

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ

HP ............................................................................................... 126

ดัชนี

................................................................................................................................... 127

THWW

ix

background image

x

THWW