HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Cài đặt in hai mặt và tốc độ liên kết (bảng điều khiển LCD)

background image

Cài đặt in hai mặt và tốc độ liên kết (bảng điều khiển LCD)

1.

Trên bảng điều khiển, bấm nút

OK

.

2.

Sử dụng các nút mũi tên để chọn tùy chọn Cài đặt Mạng, sau đó bấm nút

OK

.

3.

Sử dụng các nút mũi tên để chọn tùy chọn Tốc độ liên kết, sau đó bấm nút

OK

.

4.

Sử dụng các nút mũi tên để chọn một trong các cài đặt sau.

Cài đặt

Mô tả

Tự động

Máy chủ in tự động cấu hình chính bản thân máy sao cho đạt được tốc độ liên
kết và chế độ truyền tín hiệu tốt nhất mà máy được phép có trên mạng.

10T đầy đủ

Truyền song công, 10 Mbps

10T một nửa

Truyền bán song công, 10 megabyte mỗi giây (Mbps)

100TX đầy đủ

Truyền song công, 100 Mbps

100TX một nửa

Truyền bán song công, 100 Mbps

5.

Bấm nút

OK

. Sản phẩm sẽ tắt, sau đó bật lại.